Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

4 września 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach

Obowiązek informacyjny 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1                   i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz                                     o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach, z siedzibą ul. Władysława Jagiełły 9, 38-300 Gorlice; e-mail: przedszkole1gorlice@o2.pl, tel. 18 353 65 23, reprezentowane przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Walczy, e-mail: walczy@um.gorlice.pl, tel. 18 35 51 228.

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;
 2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;
 3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e);
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.
 1. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych z  administratorem.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                    i archiwach.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

1.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b)żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c)wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e)W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

VIII. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

27 sierpnia 2018

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

GRUPA I

Blok rysunkowy biały       2x

Blok rysunkowy kolorowy 1x

Blok techniczny kolorowy 1x

Klej w sztyfcie                   2x

Kredki ołówkowe – podpisane

Kredki woskowe – podpisane

Ołówek

Strugaczka –  podpisana

Nożyczki –   podpisane

Farby akwarelowe- podpisane

Mydło w płynie

Chusteczki higieniczne - duże opakowanie wyciągane

Worek ze strojem – podpisany

Teczki na prace 2x – podpisane

Bibuła duża (zielona, żółta lub niebieska)

 

ODDZIAŁ II 

Blok rysunkowy biały 2x

Blok rysunkowy kolorowy 1x

Blok techniczny biały 1x

Blok techniczny kolorowy 1x

Klej w sztyfcie 2x

Kredki ołówkowe

Kredki woskowe

Plastelina

Strugaczka

Mydło w płynie

Chusteczki higieniczne - duże opakowanie

Teczka  na prace  – podpisana

Poduszka „Jasiek  - podpisana

Koc owleczony w dużą poszwę - podpisany

Piżamka- podpisana

 

GRUPA III 

Blok rysunkowy biały 2x

Blok rysunkowy kolorowy 1x

Blok techniczny biały 1x

Blok techniczny kolorowy 1x

Papier kolorowy

Bibuła

Plastelina

Kreda kolorowa

Klej w sztyfcie 2x

Kredki ołówkowe niełamiące

Kredki woskowe

Strugaczka

Farby akwarelowe

Mydło w płynie

Chusteczki higieniczne - duże opakowanie

Worek ze strojem – podpisany

Teczka na prace 1  – podpisana

Poduszka „Jasiek”

 

GRUPA IV

Blok rysunkowy biały 2x

Blok rysunkowy kolorowy 2x

Blok techniczny kolorowy 1x

Blok techniczny biały 1x

Klej w sztyfcie 2x

Kredki ołówkowe-  podpisane

Kredki woskowe- podpisane

Ołówek

Strugaczka

Nożyczki   - podpisane

Farby akwarelowe  - podpisane

Farby plakatowe małe - podpisane

Mydło w płynie

Chusteczki higieniczne - duże wyciągane

Worek ze strojem - podpisane

Teczki na prace 2x – podpisane

Plastelina

Nożyczki  - podpisane

 

26 lutego 2018

REKRUTACJA ROK 2018

Zarządzenie Nr   32/2018

Burmistrza Miasta Gorlice

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  zarządzam, co następuje :

 • 1

 

 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr 392/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz
z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,  na stronie internetowej miasta www.gorlice.pl

 • 3

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr 393/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, na stronie internetowej miasta www.gorlice.pl

 • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi  Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych  oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej o: REKRUTACJA ROK 2018