Miejskie Przedszkole Nr 1, Gorlice

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W GORLICACH

Obowiązek informacyjny 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1                   i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz                                     o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

  1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach, z siedzibą ul. Władysława Jagiełły 9, 38-300 Gorlice; e-mail: przedszkole1gorlice@o2.pl, tel. 18 353 65 23, reprezentowane przez Dyrektora.

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Walczy, e-mail: walczy@um.gorlice.pl, tel. 18 35 51 228.

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

  1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;
  2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e);
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.
  5. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych z  administratorem.

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                    i archiwach.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

1.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b)żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

c)wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e)W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

VIII. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.