Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Programy

Treść

W Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach realizowany jest:

Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci” autorstwa Jolanty Wasilewskiej opublikowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

  • program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego  (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 ., poz. 356).
  • zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
  • treści programu są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
  • w programie określone zostały sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy, w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz warunków, w jakich będzie realizowany;
  • program zawiera opis założonych osiągnięć dziecka;
  • program zawiera propozycję kryteriów oceny i metod monitorowania procesu edukacyjnego i rozwoju dziecka;
  • jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Jadwiga Szydłowska

Program pracy wychowawczo- dydaktycznej w oddziałach integracyjnych Miejskiego Przedszkola nr 1w Gorlicach.

Stanisław Łabendowicz

Program "W radości dzieci Bożych' nr. AZ-O-04/3

autor: KEP

Sylwia Danicz 

Język angielski w nauczaniu początkowym- program autorski.

709