Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Treść

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego oraz administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Miejskie Przedszkole nr 1 z siedzibą ul.  Władysława Jagiełły 9 38-300 Gorlice, reprezentowany przez Dyrektora  Przedszkola.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach jest Pani Katarzyna Walczy tel. 18 534 61 85, e-mail: iod@cuw.gorlice.pl

3. Monitoring wizyjny stosowany jest do rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przebywającym w budynku oraz najbliższym jego otoczeniu, a także do zapewnienia ochrony mienia Miejskiego  Przedszkola nr 1 w Gorlicach.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO, w związku z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Nagrania z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres 2 tygodni , chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd) lub podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje także prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wejścia na teren Przedszkola.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

76729