Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Realizowane programy

Treść

W Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach w roku szkolnym 2023/2024 realizowane są programy:

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”.

Program został dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 ., poz. 356).

Autorkami programu są:

 Mirosława Pleskot – nauczyciel konsultant do spraw wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej. Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, lider edukacji elementarnej, trener KDU.

Agnieszka Staszewska-Mieszek – nauczyciel konsultant do spraw wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w MSCDN Wydział w Warszawie. Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, psycholog, terapeuta pedagogiczny, lider edukacji elementarnej, trener KDU, trener TOC.

Program opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Elementem podstawowym do opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej.

89061